FIFA WELTMEISTERSCHAFT TM  2018 - Tipprangliste
Navigation E = Exakt, D = Tordiff., T = Trend, F = Falsch, X = Tipp fehlt 
RL GESAMT
RL SPT. 1 GESAMTRANGLISTE
RL SPT. 2 16.07.2018: 64 von 64 Spielen ausgewertet.
RL SPT. 3 Anzahl in den Kategorien Punkte Tippabschnitt
RL GR (GES.) Rang Name Pkt. E D T F X GR1 GR2 GR3 KO ET
RL KO (GES.) 1 Minh Chung D. 135 9 12 18 25 0 36 38 21 22 18
RL AF 2 Stefan W. 127 8 6 22 28 0 28 32 16 26 25
RL VF 3 Frank S. 119 7 6 19 32 0 15 40 19 17 28
RL HF 4 Oliver 113 9 10 13 32 0 25 29 27 20 12
RL FIN. 5 Florian M 111 8 6 19 31 0 22 38 17 19 15
  Paula L. 111 9 9 12 30 4 20 38 20 18 15
Extratipps 7 Tom H. 109 5 10 18 23 8 22 33 19 17 18
Rangliste ET 8 Anja W. 107 7 9 18 30 0 26 30 14 28 9
9 Werner K. 106 2 13 19 30 0 20 20 27 20 19
10 Corinna G. 105 6 8 21 29 0 26 30 19 21 9
11 Patrick Sch. 101 4 12 15 33 0 18 33 15 20 15
12 Stefan K. 99 5 7 17 27 8 25 31 12 12 19
13 Barni 98 7 9 15 33 0 27 28 14 23 6
14 Sven B. 97 3 7 18 36 0 20 22 11 19 25
15 Karin S. 96 7 6 17 34 0 21 34 17 15 9
  Steffen P. 96 7 4 20 33 0 26 31 11 19 9
17 Sandra L. 89 5 7 17 34 1 23 22 16 19 9
18 Steve U. 85 3 7 12 25 17 22 26 12 0 25
19 Patrick S. 84 4 6 17 37 0 19 25 15 13 12
20 Dorett B. 82 3 5 18 38 0 25 22 10 9 16
21 Jens B. 76 5 8 9 26 16 22 29 16 0 9
22 Janis G. 73 6 4 14 38 2 19 22 4 25 3
23 Andreas R 67 2 6 15 33 8 22 23 8 5 9
24 Daniel B. 66 6 8 6 28 16 19 29 18 0 0
25 Stefan E. 56 1 6 12 29 16 16 20 11 0 9